Legyél elégedett

Egy öreg remete kunyhója előtt feküdt és azt gondolta: ,,Hiszen már elég régen élek ezen a világon, de hogy abban minden rendben volna, és hogy Isten útjai mindig jók és bölcsek lennének, abba sehogyan sem tudok belenyugodni.” Ezzel a gondolattal aludt el, és egy álmot látott.Azt álmodta, hogy egy hang szólt hozzá az égből: ,,Kelj fel, János, és menj ki a világba, megmutatom neked Isten útjait!” Felkelt, vette a botját és kilépett az erdőbe. Nemsokára eltévedt. Sehogyan sem talált kiutat, és félelmében kiabálni kezdett, hogy valaki meghallja. Egy ismeretlen férfi lépett hozzá és í­gy szólt: ,,Gyere velem, mert egyedül nem tudod megtalálni az utat ebben az erdőben.”Estére egy házhoz értek. A házigazda barátságosan befogadta, s bőségesen ellátta őket étellel, és szállást adott nekik, mert í­gy mondta: ,,Boldog napot ünneplek ma. Ellenségem kibékült velem és barátságunk megpecsételésére egy arany poharat ajándékozott nekem.” – Másnap azt kí­vánták a házigazdának, hogy Isten jutalmazza meg irgalmasságáért. A remete azonban észrevette, hogy kí­sérője titokban kivette a szekrényből az aranypoharat, batyujába csúsztatta, és amint továbbmentek, magával vitte. A remete ezért már-már megharagudott, de kí­sérője í­gy szólt ,,Hallgass! Ilyenek Isten útjai!”Ezután megint egy házhoz jutottak. A házigazda azonban fösvény volt, káromkodott és szitkozódott a kéretlen vendégekre. Gúnyolta és bántotta őket. ,,Innen el kell mennünk” mondta a kí­sérő, ,,és le kell ráznunk cipőinkről a port.” De még mielőtt elindultak, odaajándékozta a házigazdának a szép aranypoharat. Az csodálkozott és nem tudta, hogyan jön hozzá. ,,Mit csinálsz itt?” fortyant fel a remete, de a másik az ujját szájára tette és í­gy szólt: ,,Hallgass! Ilyenek Isten útjai!”Estére ismét egy emberhez érkeztek. Ez nagyon jó valaki volt, csak nagyon szomorú. Elmondta, hogy munkájával nem tud boldogulni, üldözi őt a balszerencse, mindenét el kell adogatnia. Nincs neki már egyebe, csak a rozzant viskója, üres falaival. ,,Isten meg fog segí­teni”, mondta a kí­sérő. De távozásuk előtt fogta a lámpát és felgyújtotta a házat a fejük fölött. ,,íllj!” kiáltotta a remete és meg akarta akadályozni, de az azt mondta: ,,Hallgass! Ilyenek Isten útjai!”A harmadik nap estéjén egy olyan férfihez jutottak, aki szí­vélyesen fogadta őket, de nagyon komor, magába zárkózott ember volt. Csak a kis fiacskájához volt nagyon kedves. Egyetlen gyermeke volt és nagyon szerette. A remetének ez nagyon tetszett. Amikor reggel elbúcsúztak, azt mondta a házigazda: ,,Én nem tudlak benneteket elkí­sérni, a fiam majd megmutatja nektek az utat a padlóig, amely átvisz a ví­zen. De vigyázzatok a gyermekre, nehogy valami baja legyen!”
,,Isten meg fogja őrizni”, mondta a kí­sérő és kezet nyújtott a házigazdának. Mikor a keskeny pallóhoz értek, amely alatt zúgott a ví­z, a gyerek vissza akart térni. De a kí­sérő í­gy szólt: ,,Menj csak előre!” Mikor a palló közepére értek, megragadta a gyermeket tarkójánál fogva, fölemelte a magasba és lehají­totta a folyóba.
A remete most már nem tartóztatta magát s kí­sérőjére kiáltott: ,,Te képmutató ördög! Inkább pusztuljak el a vadonban, vagy tépjenek szét a vadállatok, mintsem hogy veled még csak egy lépést is tovább menjek! Ezek lennének Isten útjai, amelyeket meg akarsz mutatni? Hazudsz és menj a hazugságoddal a pokolba!”De ebben a pillanatban a kí­sérő angyallá változott. Mennyei fény sugározta körül és í­gy szólt: ,,Halljad János! Az a pohár, amelyet elvettem a barátságos embertől, meg volt mérgezve. A fösvény bűnei büntetéséül a halált ürí­ti ki belőle. A szegény, szorgalmas ember ismét felépí­ti a házát, és a hamu alatt kincset fog találni. Ezáltal kijut nyomorúságából. Az az ember, akinek a gyermekét ví­zbe dobtam, hí­rhedt gonosztevő. Gyermekéből, akit rosszul nevelt, idővel gyilkos lett volna. Most pedig az apa szí­vét gyermekének elvesztése bűnbánatra fogja indí­tani, maga a gyermek pedig jó helyen van. Te nem ismerted ki magad Isten útjainak bölcsességében és igazságosságában. Lásd! Most láthattál belőle egy darabot. Légy megelégedett ezután!”Ezzel az angyal eltűnt. A remete felébredt, bement a kunyhójába és ettől a naptól fogva kigyógyult minden kételyéből.”